అపార విజ్ఞ ~ చతుర్ధ జ్ఞాన భూమిక


14.01.2017న సంక్రాంతి పర్వదినం నాడు
ఉయ్యూరులో జరిగిన సత్సంగ బోధS.
No
File name
(audio in Mp3 format)
File size
Download link
1
అపార విజ్ఞ – 1
13mb
2
అపార విజ్ఞ - 2
14mb
3
అపార విజ్ఞ – 3
67mb
4
అపార విజ్ఞ - 4
31mb
5
పాగోలు స్వామి వారి బోధ - 1
22mb
6
పాగోలు స్వామి వారి బోధ - 2
6mb


జై బాబా!!